Dálková doprava

Chystáte se v zahraničí plavit lodí, cestovat dálkovým autobusem nebo vlakem? Podívejte se na často používaná slovíčka a fráze, se kterými se můžete setkat.

ferry
trajekt
departure
odjezd 
cruise ship výletní loď arrival příjezd
port/harbour
přístav 
depart odjet
embark
nalodit se 
arrive
přijet
sail
plavit se
seat
sedadlo
life jacket
zachraná vesta 
passenger
cestující 
anchor
kotva
platform  nástupiště
dock
zakotvit
1st class
první třída
captain  
kapitán
2nd class
druhá třída
crew, crew member
posádka, člen posádky
timetable
jízdní řád
cabin kajuta ticket lístek (jízdenka)
deck
paluba
cancelled
zrušen 
car deck paluba pro auta cancel zrušit
lifeboat záchranný člun catch stihnout
calm sea klidné moře miss zmeškat
rough sea rozbouřené moře change přestoupit
be seasick mít mořskou nemoc approach blížit se
coach
dálkový autobus delayed
zpožděn 
bus stop
autobusová zastávka 
on time
včas
bus station
autobusové nádraží book
zarezervovat
seatbelt
bezpečnostní pás
return ticket
zpáteční lístek 
train
vlak
one way ticket
jednosměrný lístek 
railway station/train station
vlakové nádraží 
next stop
příští zastávka
rails
kolejnice
aisle seat
sedadlo v uličce 
railway železnice  window seat sedadlo u okna
track kolej, trať buffet car jídelní vůz
carriage vagón 
route
cesta 
conductor
průvodčí
price
cena 

 

Příklady použití a fráze:

He is the captain of the cruise ship. Je kapitánem této výletní lodě.

They were just embarking on a ship. Právě nastupovali na loď.

Have you ever been seasick? Měl jsi někdy mořskou nemoc?

We should have calm sea for the whole voyage. Měli bychom mít klidné moře po celou plavbu.

 

Where is the train station? Kde je vlakové nádraží?

Where can I buy tickets? Kde si můžu koupit lístky?

How much does the ticket to London cost? Kolik stojí lístek do Londýna?

A ticket to London please. Lístek do Londýna, prosím.

 

What time does the train to London leave? V kolik odjíždí vlak do Londýna?

What platform does the train leave from? Z jakého nástupiště ten vlak odjíždí?

Where is the platform number 8? Kde je nástupiště číslo 8?

 

We are now approaching London King Cross. Nyní se blížíme k London King Cross.

The train to Paris is 10 minutes delayed. Vlak má deset minut zpoždění.

The train to London is arriving at platform number 5. Vlak do Londýna přijíždí na nástupiště číslo 5.

Mind the gap between the train and the platform! Pozor na mezeru mezi vlakem a nástupištěm!

 

Fasten your seatbelt please. Připoutejte se prosím.

Is there a buffet car on the train? Je jídelní vůz ve vlaku?

Do you mind if I open the window? Bude Vám vadit, když otevřu okno?

Is this seat free? Je toto sedadlo volné?

 

Krátký rozhovor:

A: I would like a train ticket to London please. Chtěl bych lístek do Londýna prosím.

B: Would you like a single or return? Chtěl byste jednosměrný nebo zpáteční?

A: Single, please. Jednosměrný prosím.

B: OK. That's 14 pounds and 50 pence. OK. Dělá to 14 liber a 50 pencí.

A: Here it is. 14,50. Tady to je 14,50.

B: So here is your ticket and your train will arrive at platform 1. Tak tady je Váš lístek a Váš vlak přijede na nástupiště 1.

A: Great. Thank you. Skvělé. Děkuji.

B: You're welcome. Rádo se stalo.

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací