Dálková doprava

x

 

ferry
trajekt
departure
odjezd 
port/harbour
přístav 
arrival
příjezd
cabin
kajuta 
seat
sedadlo
sail
plavit se
ticket
lístek (jízdenka)
life vest
zachraná vesta 
passenger
cestující 
anchor
kotva
platform  nástupiště
to dock
zakotvit
1st class
první třída
captain
kapitán
2nd class
druhá třída
crew
posádka
timetable
jízdní řád
deck
paluba
cancelled
zrušen 
coach
dálkový autobus delayed
zpožděn 
bus stop
autobusová zastávka 
on time
včas
bus station
autobusové nádraží book
zarezervovat
seatbelt
bezpečnostní pás
return ticket
zpáteční lístek 
train
vlak
one way ticket
jednosměrný lístek 
railway station/ train station
vlakové nádraží 
next stop
příští zastávka
rails
koleje
aisle seat
sedadlo v uličce 
railway železnice  window seat sedadlo u okna
carriage vagón 
route
cesta 
conductor
průvodčí
price
cena 

 

Příklady použití a fráze:

Where is the train station? Kde je vlakové nádraží?

Where can I buy tickets? Kde si můžu koupit lístky?

How much does the ticket to London cost? Kolik stojí lístek do Londýna?

A ticket to London please. Lístek do Londýna, prosím.

What time does the train to London leave? V kolik odjíždí vlak do Londýna?

What platform does the train leave from? Z jakého nástupiště ten vlak odjíždí?

There is the platform number 8? Kde je nástupiště číslo 8?

The train has 10 minute delay. Vlak má deset minut zpoždění.

Train to London is arriving at platform number 3. Vlak do Londýna přijíždí na nástupiště číslo 3.

Mind the gap between the train and the platform. Pozor na mezeru mezi vlakem a nástupištěm.

Is this seat free? Je toto sedadlo volné?

Fasten your seatbelt please. Připoutejte se prosím.

Is there a buffet car on the train? Je jídelní vůz ve vlaku?

Do you mind if I open the window? Bude Vám vadit, když otevřu okno?

 

Rozhovor:

A: I would like a train ticket to London please. Chtěl bych lístek do Londýna prosím.

B: Would you like a single or return? Chtěl by ste jednosměrný nebo zpáteční?

A: Single please. Jednosměrný prosím.

B: OK. That´s 14 pounds and 50 pence. OK. Dělá to 14 liber a 50 pencí.

A: Here it is. 14,50. Tady to je 14,50.

B: So here is your ticket and your train will arrive at platform 1. Tak tady je Váš lístek a Váš vlak přijede na nástupiště 1.

A: Great. Thank you. Skvělé. Děkuji.

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací