Anglické citáty s českým překladem

anglické citáty s překladem

Angličtina je jazyk velkých umělců, které dodnes obdivujeme. Kdo z nás si ale dokáže přečíst Shakespearovy sonety, tajemné verše prokletých básníků nebo pátrat s detektivy Agathy Christie.

Přesto dodnes čteme citáty z jejich děl. Připravili jsme pro vás výběr citátů v angličtině i s překladem do češtiny, aby si jejich kouzlo vychutnali i začátečníci.

 

Anglické citáty o lásce

Kdo nepocítil lásku, jako by nebyl. Snad v každém dobrém románu či básni najdete nějaký citát o lásce. Vybrali jsme pro vás ty nejznámější z tvorby anglicky píšících autorů.

Originální anglický citát

Český překlad

I love life, because he gave me you. I love you because you are my life.

― John Lennon

Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.              

Women are made to be loved, not understood.

― Oscar Wilde

Ženy byly stvořeny, aby byly milovány, ne proto, aby byly chápány.            

That love is all there is, Is all we know of love.”

― Emily Dickinson

To, že láska je všechno, je všechno, co o lásce víme.

The Eskimo has fifty-two names for snow because it is important to them; there ought to be as many for love.

― Margaret Atwood

Eskymáci mají padesát dva výrazů pro sníh, protože je to pro ně důležité. Stejně tolik jmen by mělo být pro lásku.

A loving heart is the truest wisdom.

― Charles Dickens

Milující srdce obsahuje největší moudrost.

Love doesn't need to be discussed; it has its own voice and speaks for itself.

― Paolo Coelho

O lásce se nediskutuje, má vlastní hlas a mluví sama za sebe.

Anglické citáty o přátelství

O přátelství vzniklo mnoho románů i písní. Jistě není troufalé tvrdit, že bez dobrého přítele se neobejde nikdo z nás. Vybrali jsme několik nejznámějších citátů britských a amerických klasiků.

Originální anglický citát

Český překlad

A friend is someone who lets you have total freedom to be yourself.
― Jim Morrison

Přítel je někdo, kdo vám dává naprostou svobodu být sám sebou.            

Friendship is born at that moment when one person says to another: 'What! You too? I thought I was the only one.

― C. S. Lewis

Přátelství se zrodí ve chvíli, kdy jedna osoba řekne druhé: "Cože? Ty taky? A já myslel, že jsem jediný!“

What's most important in a friendship? Tolerance and loyalty.

―  J. K. Rowling

Co je nejdůležitější na přátelství? Tolerance a loajalita.

The only way to have a friend is to be one.

― Ralph Waldo Emerson

Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem.

A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have.

— Irské přísloví

Dobrý přítel jako je čtyřlístek - těžko se hledá, ale mít ho nosí štěstí.

There can be no friendship without confidence, and no confidence without integrity.

— Samuel Johnson

Nemůže být přátelství bez důvěry a důvěra bez poctivosti.


Anglické citáty o životě

Hledáte trochu moudrosti nebo nějaké motto, podle kterého se můžete řídit? Třeba najdete inspiraci v některém ze slavných citátů o životě.

Originální anglický citát

Český překlad

Be great in act, as you have been in thought.

― William Shakespeare

Buď velký v činech, jako jsi v myšlenkách.

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.

― Oscar Wilde

Žít, to je ta nejvzácnější věc na světě. Většina lidí pouze existuje, toť vše.

Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today.

― James Dean

Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes.

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness. 

― Ralph Waldo Emerson 

Každá minuta tvého hněvu tě stojí 60 vteřin štěstí.

The most important thing in communication is to hear what isn't being said.

― Peter F. Drucker

Nejdůležitější věc v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno nahlas.

 A day without laughter is a day wasted.
― Charlie Chaplin

Den bez smíchu je promarněný den.

 

Oblíbené anglické citáty na tetování

Uvažujete o novém tetování? Vyberte si takové, které pro vás bude něco znamenat a budete mu rozumět. Dříve byly populární tetování s latinskými citáty. Kdo ale mluví latinsky? Zvolte anglický citát, věřte, že jsou stejně hluboké a mohou znít stejně krásně.

Originální anglický citát

Český překlad

It's better to be hated for what you are, than to be loved for what you're not…

― Kurt Cobain

Je lepší být nenáviděn pro to, čím jsi, než být milován pro to, čím nejsi…  

Friendship is love without wings.

― George Gordon Byron 

Přátelství je láska bez křídel.

Take everything you like seriously, except yourselves.

― Rudyard Kipling

Berte všechno, co máte rádi, vážně, kromě sebe sama.

 

All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost.

― J. R. R. Tolkien

Není všechno zlato, co se třpytí a ne každý, kdo se toulá, je ztracený.

Whether you think you can or think you can’t, you’re right.

– Henry Ford

Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.

Experience is what you get when you don’t get what you want.

– Dan Stanford

Zkušenost je to, co získáte, když nezískáte to, co chcete.

 Remember that happiness is a way of travel, not a destination.
– Roy Goodman

Pamatujte, že štěstí je způsob cesty ne cílová stanice.

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací