International Women's Day

International Women's Day

Money and Travelling

Money and Travelling

At the garden party

At the garden party

Spring (jaro)

Spring (jaro)

Friendships and relationships

Friendships and relationships

Sales and Marketing

Sales and Marketing

About Pets

About Pets

Success

Success

At the Conference

At the Conference

Job

Job

Dálková doprava

Dálková doprava

TV, Cinema and Theatre

TV, Cinema and Theatre

Dating (chodit s někým)

Dating (chodit s někým)

Silvestrovská slovíčka

Silvestrovská slovíčka

Anglické citáty s českým překladem

Anglické citáty s českým překladem

Mother's Day (Den matek)

Mother's Day (Den matek)

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

Learning English

Learning English

School and Education

School and Education

Golf

Golf

Sailing (plachtění)

Sailing (plachtění)

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Emergency situations (naléhavé situace)

Emergency situations (naléhavé situace)

Nejčastější fráze na dovolenou

Nejčastější fráze na dovolenou

Summer Holiday

Summer Holiday

Goal Setting (stanovení cílů)

Goal Setting (stanovení cílů)

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině

Prezentace v angličtině

Reporting Results

Reporting Results

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

At the Meeting

At the Meeting

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Svatomartinské slavnosti

Svatomartinské slavnosti

Životopis v angličtině

Životopis v angličtině

Anglické výrazy v češtině

Anglické výrazy v češtině

Anglicismy v češtině

Anglicismy v češtině

Sightseeing (Prohlížení památek)

Sightseeing (Prohlížení památek)

Water Sports and Activities

Water Sports and Activities

Hiking (Pěší turistika)

Hiking (Pěší turistika)

Den nezávislosti USA

Den nezávislosti USA

Travelling by Car (Cestování autem)

Travelling by Car (Cestování autem)

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Sport, Games and Competitions

Sport, Games and Competitions

Keltský svátek: Beltain

Keltský svátek: Beltain

In the Gym

In the Gym

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

Užitečné anglické zkratky

Užitečné anglické zkratky

Jídlo, vaření a recepty

Jídlo, vaření a recepty

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Black Friday

Black Friday

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak se slaví Halloween?

Jak se slaví Halloween?

English in Office (Angličtina v kanceláři)

English in Office (Angličtina v kanceláři)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Blind date (Rande naslepo)

Blind date (Rande naslepo)

Stardust - čarodějnická slovíčka

Stardust - čarodějnická slovíčka

Easter (Velikonoce)

Easter (Velikonoce)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

At the Ball (na plese)

At the Ball (na plese)

Olympic Games (Olympijské hry)

Olympic Games (Olympijské hry)

Halloweenská křížovka

Halloweenská křížovka

Film festival (Filmový festival)

Film festival (Filmový festival)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Christmas (Vánoce)

Christmas (Vánoce)

At the Wedding (na svatbě)

At the Wedding (na svatbě)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Summer Holiday

Summer Holiday

At the birthday party

At the birthday party

Shopping (nakupování)

Shopping (nakupování)

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Airport (letiště)

Airport (letiště)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Valentine's Day

Valentine's Day

Winter Holiday

Winter Holiday

Nejčastější internetové zkratky

Nejčastější internetové zkratky

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Restaurant (restaurace)

Restaurant (restaurace)

Camping

Camping

Detail tématu - Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Používáte angličtinu v práci? Jezdí do vaší společnosti zahraniční návštěvy? Buďte na ně připraveni! :) Podívejte se na slovíčka, fráze a rozhovory na téma "Anglicky mluvící návštěva ve firmě".

Lite
arrival [əˈraɪvəl] příjezd, příchod business obchod
departure odjezd, odchod business partner obchodní partner
flight let business card vizitka
company společnost trip cesta, výlet
reception [rɪˈsepʃən] recepce business trip služební cesta
offices kanceláře product produkt
department oddělení produce vyrábět, produkovat
meeting room

zasedací místnost

quality kvalita
cafeteria jídelna discount sleva
second floor druhé patro order objednat
appointment schůzka deal obchod (dohoda)
performance výkonnost make a deal uzavřít obchod / dohodu
shortly zakrátko, brzy contract smlouva
in a moment za chvíli sign podepsat
spare the time [speə] najít si čas receive [rɪˈsiːv] obdržet, dostat
headquarters [ˌhedˈkwɔːtəz] centrála, hlavní sídlo offer nabídka
problems, troubles potíže, problémy amount [əˈmaʊnt] množství
sit down posadit se reach zastihnout
discuss business projednávat obchod important důležitý
pleased potěšený, rád expect očekávat
my pleasure je mi potěšením successful úspěšný
call a taxi objednat taxi set a target stanovit cíl
brief stručný, krátký accomplish dosáhnout, docílit
increase vzrůst, navýšit decrease klesnout, snížit

Rozhovory:

A: Hello, how can I help you? Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?

B: Hello. I have an appointment with Mr. Svoboda at 11 am. Dobrý den, mám schůzku s panem Svobodou v 11 hodin.

A: OK. And what´s your name, please? Ach tak. A jak se jmenujete, prosím?

B: My name is Peter Johnson. Jmenuji se Peter Johnson.

A: Alright. Just a second, please. I will inform Mr. Svoboda of your arrival. Dobře. Jen moment, prosím. Informuji pana Svobodu o Vašem příchodu.

B: Thank you. Děkuji.

- - -

A: Mr. Svoboda will be here in 5 minutes. Pan Svoboda tu bude za pět minut.

B: Would you like anything to drink? Coffee, tea, water or juice? Dal byste si něco k pití? Kafe, čaj, vodu, nebo džus?

A: Coffee, please. That would be lovely. Kafe, prosím. To by bylo milé.

B: Alright, I will bring it in a moment. Dobře, přinesu vám ho za chvíli.

A: Here is your coffee. Tady je vaše kafe.

B: Thank you very much. Moc Vám děkuji.

- - -

A: Hi, Peter. Great to see you again! Ahoj, Petře. Skvělé, že tě zase vidím!

B: Hello, Jan. Thank you for sparing the time to see me. Ahoj, Jane. Děkuji, že sis na mě našel čas.

A: How was your flight? Jaký byl let?

B: It was great. I like travelling by plane. It´s the only time I have for reading. Bylo to skvělé. Rád cestuju letadlem. Je to jediný čas, který mám na čtení.

A: Did you have any troubles finding our headquarters? Neměl jsi potíže najít naši centrálu?

B: No, it was OK. I took a taxi. Ne, vzal jsem si taxi.

A: And how do you like Prague so far? A jak se ti zatím líbí Praha?

B: I saw little bit from the taxi and I think it´s a beautiful city! Viděl jsem trochu z taxi a myslím, že je to krásné město!

A: That´s great! Ok, let´s sit down and discuss our business. To je bezva! Dobře, pojďme si sednout a projednat náš obchod. 

- - -

A: Mr. Johnson is leaving now. Could you call a taxi for him, please? Pan Johnson je na odchodu. Mohla byste mu, prosím, objednat taxi? 

B: Yes, sure. Ano, jistě.        

B: The taxi will be here in 10 minutes. Taxi tu bude za 10 minut.   

 

Příklady použití a fráze:

Is Mr. Prochazka expecting you? Očekává Vás pan Procházka?

Could you have a seat, please? Mohl byste se prosím posadit?

Mr. Prochazka will be with you shortly. Pan Procházka za Vámi hned přijde.

Good morning Mr. Procházka. I’m Anna from DigiSoft and this is my colleague Michael. Pane Browne, dobré ráno. Jsem Anna z DigiSoft. Toto je můj kolega Michael.

I´m pleased to meet you. Těší mě, že vás poznávám. 

Pleased to meet you too. Také vás rádi poznáváme.

My pleasure.  Potěšení je na mé straně.  

- - -

Please, here is my business card. Prosím, tady je má vizitka.      

What is the best way to contact you? Co je nejlepší způsob, jak Vás kontaktovat?

You can reach me by calling the number on my business card. Můžete mě zastihnout na telefonním čísle, které je na vizitce.

- - -

How was your trip? Jakou jste měl cestu?

I will show you around. Ráda bych Vás tady provedla.

Here is the reception. On the second floor, there are offices and meeting rooms. Tady je recepce. Ve druhém patře jsou kanceláře a zasedací místnosti.   

I will take you to the financial department. Zavedu Vás na finanční oddělení.       

Where is the closest place to eat around here? Kde je tady nejbližší místo, kde se dá najíst?

Does this building have a cafeteria? Má tato budova jídelnu? 

- - -

Let's start this appointment. I hope it will be brief. Pojďme začít tuto schůzku. Doufám, že bude stručná.             

We need to discuss and sign our new contract. Potřebujeme projednat a podepsat naši novou smlouvu.             

We have to set a target for the next year. Musíme si stanovit cíl pro příští rok.   

Our last year was very successful. Náš poslední rok byl velice úspěšný.   

We have accomplished all our targets. Dosáhli jsme všech našich cílů.  

The performance of our department has increased by 15%. Výkonnost našeho oddělení vzrostla o 15%.

- - -       

Let me introduce our company briefly. Dovolte mi krátce představit naši společnost. 

Our company produces highest quality products. Naše společnost vyrábí produkty nejvyšší kvality.   

Our company headquarters is located in Paris. Centrála naší společnosti se nachází v Paříži.           

Stáhnout v pdf Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit