Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Používáte angličtinu v práci? Jezdí do vaší společnosti zahraniční návštěvy? Buďte na ně připraveni! :) Podívejte se na slovíčka, fráze a rozhovory na téma "Anglicky mluvící návštěva ve firmě".

arrival [əˈraɪvəl]
příjezd, příchod
business obchod
departure odjezd, odchod business partner obchodní partner
flight let business card vizitka
company společnost trip
cesta, výlet
reception [rɪˈsepʃən] recepce business trip služební cesta
offices kanceláře product produkt
department oddělení produce vyrábět, produkovat
meeting room

zasedací místnost

quality kvalita
cafeteria
jídelna discount sleva
second floor druhé patro order objednat
appointment
schůzka
deal
obchod (dohoda)
performance výkonnost make a deal uzavřít obchod / dohodu
shortly zakrátko, brzy contract
smlouva
in a moment za chvíli sign podepsat
spare the time [speə]
najít si čas
receive [rɪˈsiːv]
obdržet, dostat
headquarters [ˌhedˈkwɔːtəz]
centrála, hlavní sídlo
offer
nabídka
problems, troubles potíže, problémy
amount [əˈmaʊnt]
množství
sit down posadit se reach zastihnout
discuss business projednávat obchod important
důležitý
pleased
potěšený, rád
expect
očekávat
my pleasure je mi potěšením
successful
úspěšný
call a taxi objednat taxi set a target stanovit cíl
brief stručný, krátký accomplish dosáhnout, docílit
increase vzrůst, navýšit decrease klesnout, snížit

Rozhovory:

A: Hello, how can I help you? Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?

B: Hello. I have an appointment with Mr. Svoboda at 11 am. Dobrý den, mám schůzku s panem Svobodou v 11 hodin.

A: OK. And what´s your name, please? Ach tak. A jak se jmenujete, prosím?

B: My name is Peter Johnson. Jmenuji se Peter Johnson.

A: Alright. Just a second, please. I will inform Mr. Svoboda of your arrival. Dobře. Jen moment, prosím. Informuji pana Svobodu o Vašem příchodu.

B: Thank you. Děkuji.

- - -

A: Mr. Svoboda will be here in 5 minutes. Pan Svoboda tu bude za pět minut.

B: Would you like anything to drink? Coffee, tea, water or juice? Dal byste si něco k pití? Kafe, čaj, vodu, nebo džus?

A: Coffee, please. That would be lovely. Kafe, prosím. To by bylo milé.

B: Alright, I will bring it in a moment. Dobře, přinesu vám ho za chvíli.

A: Here is your coffee. Tady je vaše kafe.

B: Thank you very much. Moc Vám děkuji.

- - -

A: Hi, Peter. Great to see you again! Ahoj, Petře. Skvělé, že tě zase vidím!

B: Hello, Jan. Thank you for sparing the time to see me. Ahoj, Jane. Děkuji, že sis na mě našel čas.

A: How was your flight? Jaký byl let?

B: It was great. I like travelling by plane. It´s the only time I have for reading. Bylo to skvělé. Rád cestuju letadlem. Je to jediný čas, který mám na čtení.

A: Did you have any troubles finding our headquarters? Neměl jsi potíže najít naši centrálu?

B: No, it was OK. I took a taxi. Ne, vzal jsem si taxi.

A: And how do you like Prague so far? A jak se ti zatím líbí Praha?

B: I saw little bit from the taxi and I think it´s a beautiful city! Viděl jsem trochu z taxi a myslím, že je to krásné město!

A: That´s great! Ok, let´s sit down and discuss our business. To je bezva! Dobře, pojďme si sednout a projednat náš obchod. 

- - -

A: Mr. Johnson is leaving now. Could you call a taxi for him, please? Pan Johnson je na odchodu. Mohla byste mu, prosím, objednat taxi? 

B: Yes, sure. Ano, jistě.        

B: The taxi will be here in 10 minutes. Taxi tu bude za 10 minut.   


Příklady použití a fráze:

Is Mr. Prochazka expecting you? Očekává Vás pan Procházka?

Could you have a seat, please? Mohl byste se prosím posadit?

Mr. Prochazka will be with you shortly. Pan Procházka za Vámi hned přijde.

Good morning Mr. Procházka. I’m Anna from DigiSoft and this is my colleague Michael. Pane Browne, dobré ráno. Jsem Anna z DigiSoft. Toto je můj kolega Michael.

I´m pleased to meet you. Těší mě, že vás poznávám. 

Pleased to meet you too. Také vás rádi poznáváme.

My pleasure.  Potěšení je na mé straně.  

- - -

Please, here is my business card. Prosím, tady je má vizitka.      

What is the best way to contact you? Co je nejlepší způsob, jak Vás kontaktovat?

You can reach me by calling the number on my business card. Můžete mě zastihnout na telefonním čísle, které je na vizitce.

- - -

How was your trip? Jakou jste měl cestu?

I will show you around. Ráda bych Vás tady provedla.

Here is the reception. On the second floor, there are offices and meeting rooms. Tady je recepce. Ve druhém patře jsou kanceláře a zasedací místnosti.   

I will take you to the financial department. Zavedu Vás na finanční oddělení.       

Where is the closest place to eat around here? Kde je tady nejbližší místo, kde se dá najíst?

Does this building have a cafeteria? Má tato budova jídelnu? 

- - -

Let's start this appointment. I hope it will be brief. Pojďme začít tuto schůzku. Doufám, že bude stručná.             

We need to discuss and sign our new contract. Potřebujeme projednat a podepsat naši novou smlouvu.             

We have to set a target for the next year. Musíme si stanovit cíl pro příští rok.   

Our last year was very successful. Náš poslední rok byl velice úspěšný.   

We have accomplished all our targets. Dosáhli jsme všech našich cílů.  

The performance of our department has increased by 15%. Výkonnost našeho oddělení vzrostla o 15%.

- - -       

Let me introduce our company briefly. Dovolte mi krátce představit naši společnost. 

Our company produces highest quality products. Naše společnost vyrábí produkty nejvyšší kvality.   

Our company headquarters is located in Paris. Centrála naší společnosti se nachází v Paříži.           

 

Stáhnout v pdf zde:

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací