Applying for a Job (ucházení se o práci)

Chystáte se na přijímací pohovor v angličtině? Doufáme, že vám tato slovíčka a fráze pomohou k získání nové práce. Good Luck! :)                                                                                           

 apply for a job
 ucházet se o práci
 responsible for  zodpovědný za
 interview
 pohovor
 work overtime
 pracovat přesčas
 interviewer 
 kdo provádí pohovor
 salary
 plat
 applicant
 uchazeč
 job description
 popis práce
 employer
 zaměstnavatel
 references
 reference
 employee  zaměstnanec  referees
 osoby poskyt. ref.
 hobbies   koníčky  trial period
 zkušební doba
 skills
 dovednosti, schopnosti
 work shifts
 pracovat na směny
 strengths
 silné stránky
 employment contract
 pracovní smlouva
 weaknesses
 slabé stránky
 flexible
 flexibilní
 experience
 zkušenost
 duty/duties
 povinnost/i
 education
 vzdělání
 staff
 zaměstnanci
 training   školení, kurzy
 day off
 den volna
 lead a team  vést tým
 expect
 očekávat
 qualifications
 kvalifikace, odbornost
 boss

 šéf

 fill in the form
 vyplnit formulář
 subordinate
 podřízený
 be interested in   zajímat se o
 unemployed  nezaměstnaný
 position   pozice, post
 start working
 začít pracovat
 working hours   pracovní doba
 be promoted
 být povýšen
 full time   na plný úvazek
 be fired
 být vyhozen
 part time   na částečný úvazek
 be accepted

 být přijat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Jaké otázky můžete u pohovoru očekávat?

 

About you

How are you today?   Jak se máte?

Did you have any trouble finding us?   Našel jste nás dobře/měl jste problém nás najít?

Tell me about yourself.   Řekněte mi něco o sobě.

What are your hobbies?  Jaké máte koníčky?

What do you consider your greatest strength?   Co považujete za svoji největší přednost?

What is your greatest weakness?   Co je vaší největší slabinou?

Last job

Could you tell me about your last job?   Mohl byste mi říct o vašem posledním zaměstnání?

Why did you leave your last job? Proč jste odešel z posledního zaměstnání?

How long did you work there?   Jak dlouho jste tam pracoval?

What were your responsibilities?  Za co jste byl zodpovědný?

I was responsible for organizing meetings.   Byl/a jsem zodpovědný/á za organizování mítinků.

Experience

Do you have any experience in sales?   Máte nějaké zkušenosti v oblasti prodeje?

What is your greatest work achievement?  Co bylo vaším největším pracovním úspěchem?

Have you ever worked on a similar position? Pracoval jste někdy na podobné pozici?

Have you done anything you are proud of? Udělal jste něco, na co jste hrdý?

Expectations

What are your salary expectations?  Jaký plat očekáváte?

Are you willing to work overtime if needed? Jste ochoten pracovat přesčas, když je to potřeba?

Motivation

Why are you interested in this position?   Proč máte zájem o tuto pozici?

Why do you think we should hire you?   Proč myslíte, že bychom vás měli přijmout?

When could you start working for our company? Kdy byste mohl začít pro nás pracovat?

What do you know about our organization?   Co víte o naší organizaci?

Why would you like to work in our company?  Proč byste chtěl/a pracovat v naší firmě?

Where do you see yourself in five years? Kde se vidíte za pět let?

 

Přijímací pohovor

Stáhnout v pdf zde:

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací