At the Meeting

Komunikujete se svými kolegy v práci anglicky? Nebo se dokonce bavíte anglicky se svým šéfem a vaše pracovní meetingy jsout také v angličtině?

Pak se vám určitě budou hodit slovíčka a fráze At the Meeting!

welcome
přivítat, přivítání
idea [aɪˈdɪə] nápad
agenda [əˈdʒendə] program schůze
thought [θɔːt] myšlenka
presentation
prezentace
urgent
urgentní
project
projekt
point
bod, podstata
guest
host
interrupt
přerušit
boss
šéf
sound
znít
agree
souhlasit
objection [əbˈdʒekʃən] námitka
disagree
nesouhlasit
suggestion [səˈdʒestʃən] návrh
agreement
dohoda
go ahead
pustit se do toho
results
výsledky
stick to (the agenda)
držet se (programu)
goal
cíl
launch [lɔːntʃ] spustit, zahájit
reach
dosáhnout timeline
harmonogram, rozvrh
accomplish
dokončit, splnit
opinion
názor
fulfill
splnit fairly brief
poměrně stručný (krátký)
sales
prodej, tržby
hold up
zdržet
report
zpráva, hlášení
outcome
výsledek
analysis analýza
in charge [tʃɑːdʒ] of
být zodpovědný za
strategy
strategie
session zasedání, schůze

Useful Phrases/ Užitečné fráze:
 

On the agenda today - Na dnešním programu  

Just a couple of things on the agenda - Jen pár věcí na programu

First of all - Nejprve/ v první řadě

Secondly - Za druhé

And finally - A konečně/ na závěr

In my opinion - Dle mého názoru

Any other thoughts? Nějaké další myšlenky/ nápady?

Let's get down to business. Pojďme na věc. 

Run out of time - Nezbývá čas

Příklady použití:

First of all, I’d like to welcome our guest. Nejprve bych rád přivítal našeho hosta.

Firstly, I’d like to thank you all for coming. V první řadě bych vám všem rád poděkoval za to, že jste přišli.

I couldn’t agree more. Nemohl bych souhlasit více.

There are some urgent points on today’s agenda. Na dnešním programu máme některé urgentní body.

I am afraid I have to disagree. Obávám se, že musím nesouhlasit.

May I interrupt you there? Mohu vás tady přerušit?

I think you are missing the point. Myslím, že nerozumíte podstatě.

We must come to an agreement. Musíme se dohodnout.

How does that sound to you? Jak ti to zní (co si o tom myslíš)?

What do you think of this project? Co si myslíš o tomto projektu?

I have no objection to that. Nemám k tomu námitky.

Personally, I feel it’s too much of a risk. Osobně si myslím, že je to příliš riskantní.

There must be an alternative. Musí existovat alternativa.

Do you have any suggestions? Máte nějaké návrhy?

That might be a better idea. To by mohl být lepší nápad.

We are running out of time. Dochází nám čas.

I think we should stick to the agenda. Myslím, že bychom se měli držet programu.

We’ve decided to go ahead with the project. Rozhodli jsme se do projektu pustit.

May I just ask you? Mohu se vás jen zeptat?

Sorry to hold up the meeting. Omlouvám se, že zdržuji meeting.

Well, any other thoughts before I comment on that? Dobře, nějaké dálší myšlenky, než to budu komentovat?

I’d like to invite anyone who has questions, to ask them at the end of the session. Rád bych na konci zasedání vyzval každého, kdo má dotazy.

Rozhovor:

A: The first item on today´s agenda is the launch of the new website. Prvním bodem na dnešním programu je spuštění nových webových stránek.

B: Alright. Dobře.

A: When will be the new website launched? Kdy budou nové webové stránky spuštěny?

B: It should be launched the first week of March. It seems we can meet the deadline. Měly by být spuštěny první týden v březnu. Vypadá to, že stihneme termín.

A: Ok. Great! Dobře. Skvělé!

TIP:

4 questions for an effective meeting / 4 otázky pro efektivní meeting:

Před zahájením meetingu:

1) What is the outcome we want? Jaký výsledek chceme?

2) Who is responsible / in charge of the meeting? Kdo je za meeting zodpovědný?

Na závěr meetingu:

1) What is the next action we will take? Jaký je další krok, který podnikneme?

2) When? Kdy?

 

Stáhnout v pdf zde:

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací