English in Office (Angličtina v kanceláři)

Potřebujete angličtinu pro svoji práci? Pak se vám mohou hodit slovíčka k tématu English in Office (Angličtina v kanceláři). Nejpoužívanější anglická slovíčka a fráze pro komunikaci v kanceláři. Krátké ukázky rozhovorů.

office kancelář noticeboard nástěnka
boss šéf folder složka
colleague kolega, spolupracovník paperclip kancelářská sponka
head of the department vedoucí oddělení stapler sešívačka
receptionist recepční printer tiskárna
responsible for zodpovědný za write sth down zapsat si něco
be in charge of mít na starosti busy zaneprázdněný
employer zaměstnavatel check zkontrolovat
employee zaměstnanec supplier dodavatel
expect očekávat assign přiřadit
confirm potvrdit schedule rozvrh, zařadit do rozvrhu
put off (until) odložit, odsunout vacation/ holiday dovolená
cancel zrušit take 2 days off vzít si 2 dny volna
order 1.nařídit, 2.objednat home office práce z domova
set a target stanovit si cíl business card vizitka
appointment schůzka request žádost, zažádat si
offer nabídnout, nabídka task úkol
at a meeting na poradě, mítinku report zpráva, nahlásit
available dostupný, k zastižení leave a message nechat vzkaz
arrange domluvit se, sjednat put through přepojit (telefonování)
performance výkon, výkonnost ASAP (as soon as possible) jak nejrychleji to bude možné
deadline termín odevzdání internship stáž
meet the deadline stihnout termín intern stážista
deal jednat, obchodovat branch pobočka, filiálka
make a deal uzavřít dohodu sign podepsat
approve schválit    

Příklady použití a fráze:

Who is in charge of this office? Kdo má na starosti tuto kancelář?

My colleague is in charge of sending the mail. Můj kolega má na starosti odesílání pošty.

Who is responsible for sorting out the mail? Kdo je zodpovědný za třídění pošty?

Can you check my emails while I am on holiday? Můžeš kontrolovat mé e-maily zatímco budu na dovolené?

Please, check the answering machine every morning. Prosím, kontroluj záznamník každé ráno.

We have an appointment at 1 o´clock. Máme schůzku v jednu hodinu.

The meeting has been put off until next week. Mítink byl odložen na příští týden.

Can you put me through to Mr. Smith? Můžete mě přepojit na pana Smitha?

I´d like to make an appointment with Mr. McKinley. Rád bych si sjednal schůzku s panem McKinley.

Could you, please, confirm you received my email? Mohl byste mi prosím potvrdit, že jste obdržel můj e-mail?

The performance of the IT department needs to be improved. Výkon IT oddělení potřebuje zlepšit.

Is Ms. Taylor expecting you? Očekává Vás paní Taylorová?

She is not available at the moment. She is at a meeting. Momentálně není k zastižení. Je na mítinku.

Can I offer you a cup of tea or coffee? Mohu Vám nabídnout šálek čaje nebo kávy?

When is the deadline? Kdy je termín odevzdání?

I´m not sure I can meet the deadline. Nejsem si jistý, že to stihnu do termínu.

The boss ordered me to prepare a presentation for our next meeting. Šéf mi nařídil připravit prezentaci na naši příští schůzku.

We have to set the target for the next year at this meeting. Na této schůzce musíme stanovit cíl pro příští rok.

We deal with business partners from all over the world. Jednáme s obchodními partnery z celého světa.

We are going to make a deal with them at our next meeting. Uzavřeme s nimi dohodu na příští schůzce.

Who shall I report this problem to? Komu mám problém nahlásit?

The boss has approved my request for holiday. Šéf schválil moji žádost o dovolenou.

Mr. Jones requested a new cell phone. Pan Jones požádal o nový mobilní telefon.   

We are signing the contract tomorrow. Ten kontrakt podepisujeme zítra.   

I have been assigned to this project. Byl jsem přiřazen k tomuto projektu.   

The boss has assigned this task to you. Šéf přiřadil tento úkol tobě.

 

Krátké rozhovory:

A: Can we schedule a meeting for 3pm? Můžeme si naplánovat mítink na třetí hodinu?

B: How long do you think it will take? Na jak dlouho, myslíš, že to bude?

A: Not more than 30 minutes. Ne víc než 30 minut.

B: Alright, see you at the meeting. Dobře, uvidíme se na mítinku.

...

A: Did anyone call while I was out? Volal někdo, když jsem byl pryč?

B: Yes, Janet Jones called from ABC Company.  Ano, Janet Jones z firmy ABC.

A: Did she leave a message? Nechala vzkaz?

B: Yes, she asks you to call her ASAP.  Ano, žádá vás, abyste jí co nejdříve zavolal.   


Stáhnout v pdf zde:

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací