Friendships and relationship

Jak si popovídat o vztazích? Pomohou vám následující slovíčka a fráze.

Friendships

adult dospělý hang out with poflakovat se s
parents
rodiče
close friend
blízký přítel
grow up vyrůst, dospívat make friends spřátelit se
sibling
sourozenec friendship přátelství
twin
dvojče keep in touch zůstat v kontaktu
get along with
vycházet s loose touch ztratit kontakt
take after sb.
vyvést se po někom
get together sejít se, setkat se
look after sb.
starat se o někoho
peers vrstevníci
be named after
být pojmenován po   enjoy sb.'s company
užívat si něčí společnost

Příklady použití:

How do you get along with your parents? Jak vychážíš s rodiči?

They get along well. Vycházejí spolu dobře.

My brother used to look after me. Můj bratr se o mě staral. 

Peter took after his father. Petr se vyvedl po svém otci.

 

We want to name her after my grandmother. Chceme ji pojmenovat po mé babičce.

We keep in touch and get together every summer. Jsme v kontaktu a setkáváme se každé léto. 

My son hangs out with strange guys. Můj syn se potlouká s podivnými kluky.

I enjoy Paul's company, we have a lot in common. Mám ráda Pavlovu společnost, máme hodně společného. 

 

Relationships and romance

single svobodný be just good friends  být jen dobrými přáteli
married
ženatý, vdaná in a relationship
ve vztahu
engaged
zasnoubený(á) have a lot in common mít hodně společného
divorced rozvedený, rozvedená meet someone
poznat někoho
separated
oddělený ask sb. out
pozvat na rande
widowed
ovdovělý, ovdovělá
fall in love  zamilovat se
couple
pár go out with sb.
chodit s někým
partner
životní partner(ka)
split up rozejít se
fiancé

snoubenec

settle down
usadit se
fiancee snoubenka ex(wife)
bývalá manželka
get married vdát se, oženit se be over sb.
přenést se přes někoho

 

Příklady použití:

I'm single. Jsem svobodný(á).

I'm married. Jsem ženatý (vdaná).

We're engaged. Jsem zasnoubení. 

I'm divorced. Jsem rozvedený(á).

I'm widowed. Jsem ovdovělý.

I'm in a relationship. Jsem ve vztahu.

I have a boyfriend (girlfriend). Mám přítele (přítelkyni).

We are just good friends. Jsme jen dobří přátelé.

 

We've just split up. Právě jsme se rozešli.

I'm separated from my wife. Žijeme s mojí ženou odděleně.

Tom has a new girlfriend. Tom má novou přítelkyni.

I met someone yesterday. Někoho jsem včera poznala.

We have a lot in common. Máme hodně společného.

Jerry isn't looking for anything serious. Jerry nehledá nic vážného.

He is not quite over his ex(wife). Ještě se nepřenesl přes svoji manželku.

Lucy and John are getting married in July. Lucy a John se budou brát v červenci.

They've been going out for 5 years and now want to settle down. Chodí spolu 5 let a teď se chtějí usadit. 

...

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací