Goal Setting (stanovení cílů)

Myslíte si, že je důležité si v životě a v práci stanovovat cíle? Podívejte se na slovíčka, fráze a tipy, jak si cíle stanovovat.

goal
cíl
smart
chytrý
goal setting
stanovování cílů
specific
konkrétní
set a goal stanovit si cíl measurable měřitelný
dream
sen
attainable
dosažitelný
deadline
termín (lhůta)
relevant
relevantní
achieve
dosáhnout
time bound
časově omezený
achievement úspěch, dosažení výsledku vague nejasný
motivate
motivovat
generalized
obecný
main
hlavní
unhelpful neužitečný
succeed
uspět
provide
poskytovat
lack
postrádat
sufficient
dostatečný
focus
zaměření pozornosti
precise
přesný, precizní
direction
směr
amount
množství
allow
dovolit, umožnit reduce
snížit
take control
převzít kontrolu
expenses
náklady, výdaje
long-term
dlouhodobý
reduction
snížení
vision
vize
demoralize
snížit morálku
resources
zdroje
decrease
snížit
sharp
přesný, ostrý
confidence
sebevědomí
clear
jasný
sense
smysl
defined
definovaný
urgency
naléhavost
measure
měřit
take pride být hrdý

Goal Setting / Stanovování cílů

Do you have dreams? Did you know that goals are dreams with deadline? Máte sny? Věděli jste, že cíle jsou sny, které mají termín (deadline)?

Do you know what you want to be doing in five years? Víte, co chcete dělat za pět let?

Are you clear about what your main goal at work is at the moment? Do you know what you want to achieve? Je vám jasné, co je v současné době vaším hlavním cílem v práci? Víte, čeho chcete dosáhnout?

If you want to succeed, you need to set goals. Pokud chcete uspět, musíte si stanovit cíle.

Without goals you lack focus and direction. Bez cílů postrádáte zaměření pozornosti a směr.

Goal setting allows you to take control of your life's direction. Stanovení cílů vám umožňuje přebrat kontrolu nad směrem vašeho života.

Why Set Goals? / Proč stanovovat cíle?

Setting goals gives you long-term vision. It helps you to organize your time and your resources. Stanovení cílů vám dává dlouhodobou vizi. Pomáhá vám organizovat čas a zdroje.

By setting sharp, clearly defined goals, you can measure and take pride in the achievement of those goals. Tím, že si budeme stanovovat přesné, jasně definované cíle, je můžete měřit a být hrdí na dosahování těchto cílů.

Chcete vědět víc? :) Zkuste metodu SMART

Set SMART Goals / Stanovte si chytré cíle

Set your goals using SMART criteria / Stanovte si cíle metodou SMART.

The goals should be/ Cíle by měly být:

•    Specific (konkrétní)
•    Measurable (měřitelné)
•    Attainable (dosažitelné)
•    Relevant (relevantní)
•    Time Bound (časově omezený)

Set Specific Goals / Stanovte si konkrétní cíle

Your goal must be clear and well defined. Vague or generalized goals are unhelpful because they don't provide sufficient direction. Váš cíl musí být jasný a dobře definovaný. Nejasné a obecné cíle nejsou nápomocné, protože neposkytují dostatečný směr.

You need goals to show you the way. Potřebujete cíle, aby vám ukazovaly cestu.

Set Measurable Goals / Stanovte si měřitelné cíle

Include precise amounts, dates, and so on in your goals so you can measure your success. If your goal is simply defined as "To reduce expenses" how will you know when you have been successful? Do vašich cílů zahrňte přesné počty, data a tak dále, tak abyste mohli měřit svůj úspěch. Pokud by váš cíl byl definován jako "snížit náklady", jak budete vědět, kdy jste byli úspěšní?

In one month if you have a 1 percent reduction or in two years' time when you have a 10 percent reduction? Za jeden měsíc, když máte snížení nákladů o 1 procento nebo za dva roky, když máte snížení nákladů o 10%?

Without a way to measure your success you wouldn´t know you have actually achieved something. Bez způsobu měření svého úspěchu byste nevěděli, že jste vlastně něčeho dosáhli.

Set Attainable Goals / Stanovte si dosažitelné cíle

Make sure that it's possible to achieve the goals you set. Ujistěte se, že je možné dosáhnout cílů, které jste si stanovili.

If you set a goal that you have no hope of achieving, you will only demoralize yourself and decrease your confidence. Pokud si stanovíte cíl, u kterého nemáte naději na dosažení, jen si oslabíte morálku a snížíte si své sebevědomí.

Set Relevant Goals

Goals should be relevant to the direction you want your life and career to take. Cíle by měly být relevantní (mající význam) ke směru, který chceme dát našemu životu a kariéře. 

Set Time-Bound Goals / Stanovte si časově omezené cíle

Your goals must have a deadline. Vaše cíle musí mít konečný termín (lhůtu).

This means that you know when you can celebrate success. To znamená, že víte, kdy můžete slavit úspěch.

When you are working on a deadline, your sense of urgency increases and achievement will come that much quicker. Když pracujete, abyste stihli termín, váš smysl pro naléhavost se zvýší a úspěch přijde o to rychleji.

 

Příklad:

Poor example Good example
I will loose weight. I will loose 10 kg by May 1st by eliminating sugar from my diet and walking 10000 steps a day.

 

 

Stáhnout v pdf zde:

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací