Jak se domluvit na letišti? - 2. část

A je tu druhé pokračování naší třídílné série „Jak se domluvit na letišti“. Tentokrát se dozvíte, jak se odbavit (check in) a jak projít bezpečnostní kontrolou (security check) :o) Na závěr si poslechněte Alexe, jak pro Vás rozhovory namluvil :o)

 passport  cestovní pas   aisle   ulička 
 seat  sedadlo  window   okno 
 boarding pass   palubní lístek  luggage  zavazadlo 
 EU citizen  občan EU  carry on bag   příruční zavazadlo 
 gate  brána  shuttle train  kyvadlový vlak
 check in  odbavení/ odbavit  se  terminal  terminál
 sharp objects  ostré předměty  unattended
 bez dozoru/ nehlídaný
 connecting  flight   navazující let  overweight  nadměrná hmotnost 
 e-ticket  elektronická  letenka  excess baggage  fee

 poplatek za nadměrnou hmotnost  zavazadla

 belt  pásek, pás  pick up  vyzvednout
 metals  kovy  boarding  nástup na palubu
 liquids  tekutiny  proceed  pokračovat, postupovat
 change  drobné   security check

 bezpečnostní kontrola

 medicine  léky  tray  nádoba, tác
 photo ID  průkaz totožnosti  collect  vyzvednout, sesbírat
 pack  zabalit  mobile check-in
 mobilní odbavení
 stopover  mezipřistání  self-serve kiosks  samoodbavovací kiosky

Příklady použití a fráze:

 A: Excuse me, where is the check-in desk of British airlines? Promiňte, kde je odbavovací přepážka Britských aerolinek?

B: You have to take a shuttle train to terminal 5. Musíte jet kyvadlovým vlakem na terminál 5. 

At the Check-in:

A: Good morning, Sir. Dobré ráno, pane.

B: Good morning. Dobré ráno.

A: May I have your passport, please? Mohu vidět Váš pas, prosím?

B: Sure, here you go. Ano, jistě. Tady je.

A: Do you have any luggage to check in? Máte nějaká zavazadla k odbavení?

B: Yes, I have one piece of it. Ano, jeden kus mám.

A: Have you left your luggage unattended at any time? Nechal jste svá zavazadla v nějaký okamžik bez dozoru?

B: No, I haven’t. Ne, nenechal.

A: Ok. Please, place your luggage on the belt here. Dobře. Prosím, položte své zavazadlo tady na pás.

B: Okay. Dobře.

A: I am afraid your luggage is overweight by 3 kg. You will need to move something into your carry on bag or pay an excess baggage fee. Obávám se, že jste překročil hmotnost zavazadla o 3kg. Budete muset něco přesunout do svého příručního zavazadla, nebo zaplatit poplatek. 

B: How much would it be? Kolik by to stálo? 

A: It would cost 20 pounds. Bylo by to za 20 liber. 

B: Ok. I will pay it. Dobře. Zaplatím to. 

A: Would you like to pay by credit card? Budete chtít platit kreditní kartou? 

B: Yes, please. Ano, prosím.

B: I have a stopover in Paris. Do I need to pick up my luggage there? Mám mezipřistání v Paříži. Musím si tam zavazadlo vyzvedávat?

A: No, it will go straight to Miami. Ne, poletí to přímo do Miami. 

A: Would you like to have an aisle or a window seat? Chtěl byste sedět u uličky nebo u okénka? 

B: A window seat, please.  U okénka, prosím. 

A: Here is your boarding pass. Tady je Váš palubní lístek. 

B: Thank you, Sir. Děkuji, pane. 

A: Your boarding starts at 2:15 pm, gate 20B. Have a pleasant flight. Nástup na palubu začíná ve 14:15, u brány 20B. Přeji příjemný let.

B: Thank you. Děkuji. 


At the security check:

A: Hello. Can I see your ID card and the boarding pass, please? Dobrý den. Mohu vidět Váš průkaz totožnosti a palubní lístek, prosím?

B: Sure. Here they are. Jistě. Tady jsou. 

A: Please take out your electronics and put it in this tray. Don´t forget to take your shoes off, please. Vyndejte prosím svá elektronická zařízení a vložte je do této nádoby. Nezapomeňte se vyzout.

B: Alright. Dobře. 

A: You can proceed to the security check. Please remember to collect your items after the check. Můžete postoupit k bezpečnostní prohlídce. Nezapomeňte si prosím po kontrole sesbírat své věci. 

B: I will. Thank you. Nezapomenu, děkuji. 

A: Please raise your hands and keep them raised as I inspect you. Zvedněte prosím ruce a držte je nahoře, zatímco Vás budu kontrolovat.

B: Alright. Dobře.  

A: Ok. You are clear to go. V pořádku. Můžete jít. 

 

Stáhnout v pdf zde:

 

Poslechněte si video a procvičte si výslovnost.  

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací