Prezentace v angličtině

Potřebujete angličtinu pro vaši práci? Čeká vás prezentace v angličtině? Pak se určité podívejte na následující slovíčka a fráze ;)

presentation
prezentace
start
začít
welcoming
uvítání
begin
začít, zahájit
welcome
vítat (vítejte)
look at
podívat se na
introduce
představit se
close
uzavřít
responsible for
zodpovědný za
section
sekce, část
topic
téma
conclude
usoudit, dojít k závěru
subject
předmět (téma)
summarise shrnout
talk
řeč (proslov)
finish
dokončit
concern with
zabývat se s
thanking
poděkování
outline
osnova, přehled
attention
pozornost
divide
rozdělit
invite
pozvat, vybídnout
part
část questions
otázky
number of
několik
answer
odpovědět
point
bod, názor, nápad
feel free
nebát se, neostýchat se
make a point
říci názor, nápad, fakt
move on
pokračovat dál
basically
v podstatě
overview
přehled
briefly
krátce, stručně
pleasant
příjemný

Presentation/ Prezentace:

Welcoming / Uvítání:

Good morning and welcome to [name of company, name of hotel, etc.]. Dobré ráno, vítejte v [jmémo společnosti, jméno hotelu, atd.]

Thank you all very much for coming today. Moc vám všem děkuji za to, že jste přišli.

I hope you all had a pleasant journey here today. Doufám, že jste sem všichni měli příjemnou cestu.

Introducing yourself / Představení se:

My name is Anna Černá. I am responsible for …  Jmenuji se Anna Černá. Jsem zodpovědná za ...

My name is Anna Černá from [name of company], where I am responsible for … . Jmenuji se Anna Černá z [jméno společnosti], kde jsem zodpovědná za ....

Let me introduce myself; my name is Anna Černá and I am responsible for … . Dovolte mi, abych se představila; jmenuji se Anna Černá a jsem zodpovědná za ... 

Introducing the topic / Představení tématu:

The subject / topic of my talk is ... Předmětem / tématem mé řeči je ...

I'm going to talk about ... Budu mluvit o ...

I'm going to show you how ... Ukážu vám, jak ...

My topic today is … Mým dnešním tématem je ...

My talk is concerned with ... Moje řeč se zabývá ...

Outline of the presentation / Osnova prezentace:

I’m going to divide this talk into four parts. Rozdělím tuto řeč do čtyřech částí.

There are a number of points I'd like to make. Rád bych zdůraznil několik bodů.

Basically / Briefly, I have three things to say. V podstatě/ stručně mám tři věci, které chci říct. 

Starting the presentation / Začátek prezentace:

I'd like to begin/start by ... Rád bych začal s ...

To begin with …  Abych začal/a s ...

To start with …  Abych začal/a s ...

Let’s start/begin by looking at …  Začněme tak, že se podíváme na ...

I’d like to start by looking at …  Rád/a bych začal/a tím, že se podíváme na ...

Moving to the next point / Pokračování k dalšímu bodu:

Now let’s move on to …  Teď pokračujme dál k ...

Now let’s take a look at …  Teď se pojďme podívat na ...

Concluding and summarising the presentation / Zakončení a shrnutí prezentace:

Well, that brings us to the end of the final section. Now, I’d like to summarise …  Dobře, to nás přivádí na konec poslední části. Teď bych rád shrnul ... 

That concludes my presentation. Now, if I can just summarise the main points. To zakončuje moji prezentaci. Nyní, pokud mohu jen shrnout hlavní body.

Finishing and thanking / Zakončení a poděkování:

That brings us to the end of my presentation. To nás přivádí na konec mé prezentace.

Thank you for your attention. Děkuji vám za pozornost.

Inviting questions / Vybídnutí k otázkám:

If anyone has any questions, I’ll do my best to answer them. Pokud má někdo nějaké otázky, udělám vše proto, abych je zodpověděl.

If you have any questions, please feel free to ask now. Pokud máte nějaké otázky, prosím nebojte se zeptat teď.


Stáhnout v pdf zde:

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací