Prezentace v angličtině II

Máme tady pro vás pokračování tématu "Prezentace v angličtině". Podívejte se na další slovíčka a fráze a dozvíte se, jak prezentovat grafy a trendy.

chart
graf
slight
nepatrný, drobný
bar chart sloupcový graf increase nárůst, zvýšit
pie chart
koláčový graf
decrease
pokles, snížit se
draw
upoutat, přitáhnout si
above
nad
draw your attention
upoutat vaši pozornost
predict
předpovídat
figure
číslo, údaj
reach
dosáhnout
competitor
konkurent
under
pod
share
podíl
target
cíl
represent
reprezentovat, zastupovat
below
pod
sales
prodej, objem prodeje
expectation
očekávání
outlet
firemní prodejna
significant
významný, podstatný
comparison
porovnání
connect
spojit se, propojit se
audience publikum specific konkrétní
listener posluchač income příjem

 Presenting charts / Prezentování grafů:

As you will see from this graph… Jak uvidíte z tohoto grafu...

I´d like to show you… Rád/a bych vám ukázal/a...

Let me draw your attention to this part of the chart. Dovolte mi, abych upoutal/a vaši pozornost na tuto část grafu.

Let´s take a look at this month´s figures. Pojďme se podívat na údaje z tohoto měsíce.

This pie chart shows our share of the European market today. Tento koláčový graf ukazuje náš podíl na evropském trhu v současné době.

As you can see, our main competitor has an even bigger share. Jak můžete vidět, náš hlavní konkurent má ještě větší podíl.

Here we can see a comparison between… Tady můžeme vidět porovnání mezi...

Commenting trends / Komentování trendů:

a slight increase in sales - nepatrný nárůst v prodeji

an increase of 10% - nárůst o 10%

a little above what we predicted - trochu více než jsme předpovídali

sales reached record levels - prodej dosáhl rekordních úrovní

just under our target - těsně pod naším cílem

way below our expectations - daleko pod naším očekáváním

a significant decrease in - významný pokles v

Tři bonusové tipy:

1) At the beginning tell your audience you are going to show them how to achieve something specific. And why it is good for your listeners to see your presentation. This way you will get their attention. You should show this in points and give these points to your listeners written on paper, so they can take it with them. Na začátku řekněte publiku. že jim ukážete, jak dosáhnout něčeho konkrétního. A proč je pro ně dobré, aby viděli vaši prezentaci. Tímto způsobem získáte jejich pozornost. Měli byste to ukázat v bodech a tyto body dát svým posluchačům napsané na papíře, aby se je mohli vzít s sebou.

For example you can say: I´m going to show you 5 steps how to increase the income of your company.  Například můžete říci: Ukážu vám 5 kroků, jak zvýšit příjem vaší společnosti.

2) Use ‘we’ and ‘us’ instead of ‘I’. This will connect you to your audience (e.g.: Now we will take a look at...). Používejte "my" a "nás" místo "já". To vás propojí s vaším publikem (např.: Teď se podíváme na...).

3) Use the words and phrases to tell the listeners what you have just talked about, and what you are going to talk about next. You can check those words and phrases here. Používejte slovíčka a fráze, které posluchačům řeknou, o čem jsme právě mluvili a o čem budeme mluvit dále. Podívejte se na taková slovíčka a fráze tady.

 

Stáhnout v pdf zde:

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací