Reporting Results

Chystáte se pracovat v anglicky mluvícím prostředí? Máte anglicky mluvícího šéfa nebo některé kolegy? Potřebujete je informovat o průběhu a výsledcích své práce v angličtině?

Podívejte se na téma "Reporting Results"/ Podávání zpráv o výsledcích.

report
zpráva, podat zprávu
update
aktuální zpráva, informovat
result
výsledek
update on
informovat o (čem)
boss
šéf
in progress
právě probíhat (v procesu)
project
projekt
sales
prodej, objem prodeje
presentation
prezentace
figure
číslo, údaj
department
oddělení
weekly sales figures
týdenní prodejní údaje
IT (information technology)
informační technologie
urgent
urgentní
task
úkol
issue
záležitost, věc
finish
skončit (něco)
handle
zvládnout, poradit si
complete
dokončit
assignment
přidělený úkol
goal
cíl
chance
šance, možnost
achieve
dosáhnout
review
přezkoumat, posoudit
achieve a goal
dosáhnout cíle
pretty good
docela dobrý
feedback zpětná vazba wonder
přemýšlet, uvažovat
on time včas overwhelm
převálcovat
excuses
výmluvy
aim at zaměřit se na
increase zvýšit, zvyšovat se advertising campaign
reklamní kampaň
decrease snížit (se) analysis
analýza

Příklady použití:

We report to our boss every week. Každý týden podáváme šéfovi zprávu. 

Our department has achieved the goal. Naše oddělení splnilo cíl.

I haven't got any feedback on my presentation. Nedostal jsem žádnou zpětnout vazbu na moji prezentaci.

Sandra didn´t achieve her monthly goal. Sandra nedosáhla svého měsíčního cíle.

Peter hit his monthly sales quota in a week! Petr dosáhl měsíční kvótu za týden!

The weekly sales figures have increased by 20%. Týdenní prodejní údaje se zvýšily o 20%.

Could you give me the weekly update on the advertising campaign? Mohl/a byste mi dát týdenní zprávu ohledně reklamní kampaně?

Ukázky rozhovorů:

A: Have you finished the project for the Conrad company? Dokončil jsi projekt pro společnost Conrad?

B: Yes, we finished the project last week. The manager from the Conrad company was very happy with the result. Ano, ten projekt jsme dokončili minulý týden. Manažer ze společnosti Conrad byl s výsledkem velice spokojený.

A: Ok, great! Good job! Dobře, skvělé! Dobrá práce! 

…...

 A: Have you completed all your tasks today? Dokončil jsi dnes všechny své úkoly?

B: No, I haven´t. There were some urgent issues I had to handle. I´ll come earlier tomorrow and finish everything by tomorrow morning. Ne, nedokončil. Objevily se nějaké urgentní záležitosti, které jsem musel/a zvládnout. Zítra přijdu dříve a všechno dokončím do zítřejšího rána.

A: Ok, but I really want you to do it by tomorrow morning. Dobře, ale opravdu chci, abys to udělal/a zítra ráno.

…....

 A: Could you give me an update on the project for O2? Mohl/a byste mi dát aktuální zprávu ohledně projektu pro O2?

B: It´s in progress. We are waiting for their IT department to finish the preparation of the database. Je to v procesu. Čekáme na jejich IT oddělení, až dokončí přípravu databáze. 

…...

 A: Hi Martin, I have finished the market analysis. Did you have a chance to review it? Since it was my first analysis, I was wondering if I can get some feedback. Ahoj Martine, dokončil jsem report (zprávu) o trhu. Měl jsi šanci ji posoudit? Protože to byla moje první analýza, přemýšlel jsem, jestli bych mohl dostat nějaký feedback. 

B: Yeah. I have already reviewed it. It was pretty good. Well, you finished the analysis on time. That´s perfect. And seeing how it was your first assignment, you did very well. Ano, už jsem ji posoudil. Bylo to docela dobré. Analýzu jsi dokončil včas. To je perfektní. Vezmu-li v úvahu, že to byl tvůj první úkol, zvládnul jsi ho velice dobře.
  

A: Thank you. Děkuji.

……

 A: Petra, are you done with the presentation? Petro, jsi už hotova s tou prezentací?
 

B: Not yet. I´m sorry. I was overwhelmed by other things. Ještě ne. Omlouvám se. Byla jsem zahlcena jinými věcmi.
 

A: Ok. I´d like you to aim at producing the presentation by Tuesday morning. Dobře. Rád bych, aby ses zaměřila na vytvoření prezentace do úterního rána.
 

B: Ok, I understand. I´ll do it. Dobře, rozumím. Udělám to.

Stáhnout v pdf zde:

 

Stále nemluvíte plynule?

Potřebujete si oprášit znalosti a pořádně se rozmluvit?

V LITE budete mluvit až 80% času!

>> Navštivte ukázkovou hodinu <<

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací