School and Education

Je tu opět začátek školního roku - zopakujte si slovíčka a fráze ohledně školy. A samozřejmě přejeme mnoho studijních úspěchů!

 student   student  cloakroom  šatna
 classroom  třída (místnost)  lockers  šatní skříňky
 teacher  učitel  dining hall
 jídelna
 class teacher  třídní učitel  improve  zlepšit
 headmaster  ředitel školy  exam  zkouška
 homework  domácí úkol  pass the exam  složit zkoušku, uspět
 class  vyučování, třída  fail the exam  neudělat zkoušku
 schoolmate  spolužák  class break  přestávka
 grade  ročník, známka  lunch break  oběd
 cheat  podvádět  semestr  semestr, pololetí
 skip school  chodit za školu  school year  školní rok
 subject  předmět (školní)  summer holidays  letní prázdniny
 language  jazyk  winter holidays  zimní (vánoční) prázdniny
 lesson
 lekce, hodina  Easter holidays  velikonoční prázdniny
 textbook
 učebnice  half-term/mid-term break  pololetní volno
 notebook
 poznámkový blok  dormitory  kolej
 exercise book
 sešit  boarding school  internátní škola
 tell sb. off  vynadat někomu  graduate
 ukončit školu, absolvent
 gym
 tělocvična  graduation  maturita
 library
 knihovna

 prom

 maturitní ples

Příklady použití a fráze:

Good morning class! Dobré ráno, třído!

Did you all enjoy summer holidays? Užili jste si všichni letní prázdniny?

We have new textbooks this year. Please don't scribble in them and treat them nicely. Máme letos nové učebnice. Prosím, nečmárejte do nich a zacházejte s nimi pěkně.

Lunchbreak is at 12:30. Přestávka na oběd je ve 12:30.

How many times a week do we have English lessons? Kolikrát týdně máme hodinu angličtiny?

Have you passed the English exam? Udělal jsi zkoušku z angličtiny?

Mike is very good at languages but he is failing in maths and physics. Mike je velmi dobrý na jazyky, ale propadá z matematiky a fyziky.

I need to improve my English. Potřebuji si zlepšit svoji angličtinu.

My older brother is a high school teacher. Můj starší bratr učí na střední škole.

I am in the third grade. Jsem ve třetím ročníku.

Half-term starts in three weeks, you should study for your semester exams. Pololetní prázdniny začínají za tři týdny, měli byste studovat na pololetní zkoušky.

Have you ever skipped school? Šel jsi někdy za školu?

No, I haven't. And I have never cheated at school. ;) Ne, nikdy. A nikdy jsem ve škole nepodváděl. ;)

Have a beautiful school year! Krásný školní rok!

student angličtina LITE 

Přehled škol v Anglii a v USA:

ANGLIE
USA
primary school  základní škola elementary school   základní  škola
secondary school  střední škola high school  střední škola
college
 střední odborná  škola college
 vysoká škola

university  vysoká škola university (používají pouze v názvech škol)  vysoká škola


Stáhnout v pdf zde:

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací