Sightseeing (Prohlížení památek)

Vyrážíte na dovolenou do Londýna, Paříže, Barcelony nebo jiného zajímavého města? Čeká Vás prohlížení památek neboli "sightseeing"? Pak se určitě podívejte na následující slovíčka a fráze ;-)

sights
památky
ticket
vstupenka
sightseeing [saɪtsiːɪŋ] prohlížení památek
opening times
otvírací doba
city centre
centrum města
gift shop
obchod se suvenýry
tourist turista souvenir [suːvəˌnɪə] suvenýr
map
mapa
taxi
taxi
square [skweə] náměstí
underground/ tube
metro
avenue [ˈævɪˌnjuː] široká ulice, bulvár
bus
autobus
street
ulice
go by bus
jet autobusem
castle
zámek
tourist information
informační centrum
palace
palác
turn left
odbočit doleva
cathedral
katedrála
turn right
odbočit doprava
church
kostel
go straight
jít rovně
bridge
most go across
přejít (přes ulici)
museum
muzeum
go around the corner
jít za roh
tower
věž
point of interest
zajímavé místo
view of ____ výhled na _____ explore prozkoumat
gate
brána
be silent [ˈsaɪlənt] být potichu
wall
hradba, zeď
build
postavit
statue
socha
was built
byl postaven
abbey [ˈæbɪ] opatství
century
století
collection sbírka
king
král
memorial
památník, pomník
queen
královna
marketplace
trh
duke [djuːk] vévoda
entrance
vstup
duchess [ˈdʌtʃɪs] vévodkyně
exit
východ
royal [ˈrɔɪəl] královský
admission vstupné royal family
královská rodina
price cena residence
sídlo, rezidence
guide průvodce attraction
atrakce
queue [kjuː]/line fronta must-see attraction atrakce, kterou musíte vidět
crowded [ˈkraʊdɪd] přelidněný impressive působivý
audio guide audioprůvodce spend
(s)trávit (o čase), utratit (peníze)

Příklady použití a fráze:

Have you ever been to Rome? Byl jsi někdy v Římě?

How do you usually spend your holiday? Jak obvykle trávíš svoji dovolenou?

I love history and architecture. That´s why I usually go sightseeing. Mám moc rád historii a architekturu, proto obvykle jezdím za památkami.

 

What's the best way of getting around San Francisco? Jak se nejlépe pohybovat/cestovat po San Franciscu?

We'll have some free days after the conference so we will be able to explore the city. Po konferenci budeme mít pár volných dní, tak budeme moci prozkoumat město.

Are there any exhibitions on at the moment? Probíhají teď nějaké výstavy?

Do you have any bilingual brochures? Máte nějaké dvojjazyčné brožury?

Would you take a picture of us, please? Vyfotil byste nás, prosím?

 

Excuse me, how can I get to Washington Square? Promiňte, jak se dostanu k Washingtonovu náměstí?

Go straight and then turn the second right. Jděte rovně, a pak druhou ulicí doprava.

Go straight and then take the second right. Jděte rovně, a pak druhou ulicí doprava.

There is a beautiful view of the whole city from the tower. Z věže je krásný výhled na celé město.

 

Where is the entrance to the museum? Kde je vstup do muzea?

Go around the corner here and you will see it. Jděte tady za roh a uvidíte ho.

How much does the ticket to Buckingham Palace cost? Kolik stojí vstupenka do Buckinghamského paláce?

The admission price for an adult is £ 35.60. Vstupné pro dospělého je £ 35.60.

Is there any discount for seniors? Je pro důchodce nějaká sleva?

 

Buckingham Palace is the London residence of the monarchy of the United Kingdom. Buckinghamský palác je londýnské sídlo monarchie Velké Británie.

The palace was built in 1703. Palác byl postaven v roce 1703.

Let's go to the gift shop to buy some souvenirs! Pojďmě do obchodu se suvenýry!

I'm really tired. Let´s take a taxi! Jsem opravdu unavený. Pojďme si vzít taxi!

 

Please, be silent in the cathedral. Prosíme, buďte v katedrále potichu.

The queue in front of the Louvre Museum is really long. Fronta před muzeem v Louvre je opravdu dlouhá.

The city centre is crowded with tourists. Centrum města je přeplněné turisty.

Westminster Abbey in London is very impressive. Westminsterské opatsví v Londýně je velmi působivé.

The Eiffel Tower is a must-see attraction. Eiffelova věž je atrakce, kterou musíte vidět.

 

 

Potřebujete se zdokonalit v angličtině? Navštivte na ukázkovou hodinu zdarma >


Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací