Success and Personal Growth

Toužíte po úspěchu? Chcete mít naplněný život? Pak Vás mohou zajímat následující slovíčka a fráze.

success úspěch motivation  motivace
successfull  úspěšný attention pozornost
mistake
chyba procrastination prokrastinace, otálení
failure [ˈfeɪljə] selhání, neúspěch focus (on) zaměření (na)
achievement dosažení, význ. čin habit zvyk
achieve success dosáhnout úspěchu
formula vzorec
expansion expanze rule  pravidlo
expand
expandovat
follow a mentor
následovat mentora
accomplishment

dosažení

sales quota
prodejní cíl, kvóta
growth
růst mastering sales zvládnutí prodeje
grow růst investment investice
broke 
bez peněz
rich bohatý
saving
ukládání, šetření wealthy majetný
self-improvement
sebe-zdokonalování
self-made millionaire self-made milionář
set a goal stanovit cíl
fortune [ˈfɔːtʃən] jmění
purpose účel  walkover snadná výhra 
fame sláva bed of roses na růžích ustláno
mindset myšlení, postoj, přístup opportunity příležitost
financial freedom finanční svoboda independence nezávislost

Příklady použití:

Everyone wants to learn the keys to success. Každý se chce naučit klíčům k úspěchu.

He achieved financial independence when he was 25. Dosáhl finanční nezávislosti, když mu bylo 25 let.

I have always belived he would succeed, he would make a difference in the world. Vždycky jsem věřila, že uspěje, že změní svět.

Personal success is achievable for anyone. Osobní úspěch je dosažitelný pro každého.

Have you read The Power of Habit by Charles Duhigg? Četl jsi knihu Síla zvyku od Charlese Duhigga?

Your mindset is very important for achieving success. Tvůj postoj je velmi důležitý pro dosažení úspěchu. 

He was broke when he was 25 but he became rich at 40. Když mu bylo 25, tak byl bez peněz, ale zbohatl ve 40.

Money should not be your biggest motivation. Peníze by neměly být tvojí největší motivací.

This year I want to focus on one thing and follow just one mentor. Letos se chci zaměřit jen na jednu věc a sledovat pouze jednoho mentora.

He is going to give a speech on rules for success. Bude přednášet o pravidlech úspěchu.

 

Rozhovor:

A: What are you reading? Co to čteš?

B: It's a book on sales by Grant Cardone. To je knížka o prodeji od Granta Cardoneho.

A: I see, I've never heard of him. Is he good? Aha. O něm jsem nikdy neslyšel. Je dobrý?

B: Oh yes. He's fantastic. I have attended his 10X Growth Conference in Miami and it exceeded all my expectations. Ano. Je fantastický. Byl jsem na jeho 10X konferenci v Miami a předčilo to všechna moje očekávání. 

A: Wow, it sounds interesting. To zní zajímavě.

 

---

 

Stále nemluvíte plynule? Nerozumíte? Máte pasivní znalosti?

V LITE budete mluvit, mluvit, mluvit anglicky!

Přesvědčete se sami!

Ukázková hodina zdarma

 

---

The Four Keys To Success by Brian Tracy

The great keys to success to change your life have always been the same.

 1. Decide exactly what you want and where you want to go.
 2. Set a deadline and make a plan to get there. (Remember, a goal is just a dream with a deadline.)
 3. Take action on your plan; do something every day to move toward your goal.
 4. Resolve in advance that you will persist until you succeed, that you will never, ever give up.

This formula is your key to success and has worked for almost everyone who has ever tried it.  

 

anglické motivační citáty aj motivační citát

angličtina motivační citáty

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací