Thanksgiving (Díkůvzdání)

Čtvrtý čtvrtek v listopadu slaví v USA Den díkůvzdání. Pro mnoho Američanů je to ten nejdůležitější svátek v roce. Na Den díkůvzdání se obvykle schází celé rodiny, na každém stole je pečený krocan s nádivkou, dýňový koláč a spousta jídla. Celé čtyři dny, kdy si užívají veselí s rodinou a přáteli.

Proč se slaví Den díkůvzdání?

Den díkůvzdání je vlastně poděkováním za bohatou úrodu. A jak to celé vzniklo?

 • Na podzim roku 1620 přivezla nákladní loď Mayflower skupinu 120 anglických mužů, žen a dětí do Nového světa.
 • Krutá zima způsobila, že mnoho z nich onemocnělo, hladověli a téměř polovina z nich zahynula.
 • S příchodem jara se na přistěhovalce usmálo štěstí. Místní indiáni je naučili pěstovat kukuřici a používat ryby jako hnojivo pro písečnou půdu.
 • V listopadu 1621 přistěhovalci přežili první rok a sklidili dostatečnou úrodu, aby zde mohli žít i nadále. První úroda zahrnovala pravděpodobně kukuřici, dýně, tykve, obilí.
 • Uspořádali hody na oslavu bohaté sklizně, nachytali ryby a divoké ptactvo, jako husy, kachny, divoké krůty a na oslavu pozvali i své zachránce, místní indiány. Tak vypadal první Den díkůvzdání.

Chcete si to celé poslechnout v angličtině?

Pusťte si krátké dvouminutové video a všechno se dozvíte podrobněji :)

Aby pro Vás porozumění mluvené angličtině bylo jednodušší, celý anglický text jsme pro Vás přepsali a přeložili pod videem. Na slovíčka se předem podívejte do tabulky :)

Thanksgiving Díkůvzdání holiday season sváteční období
turkey krocan national holiday
státní svátek
celebrate oslavovat feast hostina, hodování
pray modlit se pilgrim
poutník
blessing požehnání, dar pumpkin pie dýňový koláč
harvest úroda stuffing nádivka
fall podzim New World  Nový svět
cargo ship nákladní loď freedom svoboda
transport přepravit originally původně
portion část land vylodit se, přistát
religious náboženský further dále, ještě
separate oddělit se, rozdělit se   unfortunate nešťastný, ubohý
harsh  drsný, krutý particularly zejména, obzvlášť
colonist kolonista, kolonizátor   crop úroda, sklizeň
die  umřít, zemřít interpreter tlumočník
approach přiblížit se look up  zlepšit se (v prosperitě, v ceně) 
colony kolonie survive  přežít, zůstat na živu
visit navštívit deer jelen
otherwise  jinak collect sbírat, sebrat
fertilizer hnojivo corn zrní, obilí
duck kachna goose/ geese  husa/ husy
mighty mocný join připojit se
donate darovat common běžný, obvyklý

 

 

 

In the fall of 1620 the cargo ship Mayflower transported a group of 102 English men, women and children to the New World. Na podzim roku 1620 dopravila nákladní loď Mayflower skupinu 120 anglických mužů, žen a dětí do Nového světa.

A portion of this group were separatists. People who had religiously separated themselves from the Church of England and wanted to come to the New World to find religious freedom. Část osazenstva byli separatisté, lidé, kteří se nábožensky oddělili od anglikánské církve a chtěli zde najít náboženskou svobodu.

In time these people would come to be known as the Pilgrims. Časem se těmto lidem začalo říkat Poutníci (the Pilgrims). 

The Mayflower arrived at the New World in December of 1620. Weeks later than they had originally hoped and landing much further north than they had planned. Putting them in present state Massachusetts. Mayflower dorazila do Nového světa v prosinci roku 1620, o několik týdnů později, než původně doufali. Vylodili se severněji než plánovali, a to na území současného státu Massachusetts.

These unfortunate circumstances made for a particularly harsh winter. Tyto nešťastné okolnosti je vystavili obzvláště kruté zimě. 

Nearly half the colonists died and those who did not fell ill. Téměř polovina kolonistů zahynula a ti, co přežili, onemocněli.

As the spring of 1621 approached the luck of Plymouth colony began to change. Jak se blížilo jaro roku 1621, na kolonii Plymouth se usmálo štěstí.

The colony was visited by several local Indians or Wampanoag people. One of these visitors was Tisquantum, otherwise known as Squanto. Kolonii navštívilo několik místních indiánů, nebo-li lidí kmene Wampanoag. Jedním z nich byl Tisquantum, jinak známý jako Squanto.

Squanto spoke English and showed the Pilgrims how to use fish as fertilizer to grow crops on sandy land. Squanto mluvil anglicky a naučil Poutníky, jak používat ryby jako hnojivo, aby z písčité země získali plodnou úrodu.

He was their interpreter. He even chose to live among the colonists of Plymouth. Byl jejich překladatelem. Dokonce se rozhodl žít mezi kolonisty Plymouthu.

By November 1621 things were looking up for the Pilgrims.  V listopadu 1621 se situace Poutníků zlepšila.

They had survived their first year in the New World and had successful enough harvest to continue living there. Přežili svůj první rok v Nové zemi a měli dostatečnou úrodu na to, aby tam žili i nadále.

The Pilgrims collected their harvest which could have included corn, pumpkins, squash and some grain. Poutníci sklidili úrodu, která mohla zahrnovat kukuřici, dýně, tykve a nějaké obilí.

They caught fish and gathered together wild fowl or birds, such as ducks, geese and even wild turkeys to feast on a celebration. Nachytali ryby, ulovili divoké ptactvo nebo ptáky jako jsou kachny, husy a dokonce i divoké krůty, aby uspořádali hody na oslavu tohoto úspěchu.

The mighty king of Wampanoag people Massasoit joined the Pilgrims with ninety of his men. He also donated 5 deer to this great feast which lasted for three whole days. Mocný král lidu Wampanoag, Massasoit, se přidal k Poutníkům s devadesáti členy svého kmene. Také na tyto oslavy, které trvaly celé tři dny, věnoval pět jelenů. 

To the Pilgrims this celebration was not the start of a new holiday. It was a common harvest festival. Much like the ones held in Europe every fall after a good harvest. Pro Poutníky tato oslava nebyla začátkem nového svátku. Byla to obyčejná slavnost ve jménu sklizně, podobná těm, které se konají v Evropě každý podzim po dobré sklizni.

 

Přejeme Vám Happy Thanksgiving!

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací