Užitečné anglické zkratky

Jestliže se chcete v angličtině orientovat, bez základních zkratek se "zkrátka" neobejdete :o)

Ať už brouzdáte na internetu, čtete anglické texty, setkáváte se s angličtinou v práci, nebo se pohybujete na sociálních sítích, najdete je všude.  Vybrali jsme pro Vás cca 50 zkratek, které se v angličtině používají nejvíce. 

1) Obecné

btw. by the way mimochodem
FAQ frequently asked questions často pokládané otázky
Q/A questions and answers otázky a odpovědi
CV curriculum vitae životopis
w/ with s
w/o without bez
b/c because protože
e.g. exempli gratia z latiny: např., například
i.e. id est z latiny: tj., to jest
etc. et cetera z latiny: atd., a tak dále
AFAIR as far as I remember pokud si pamatuji
PROs&CONs pro et contra z latiny: pro a proti
FYI for your information pro tvoji/vaši informaci
DIY do it yourself udělej si sám
IMHO in my humble opinion dle mého skromného názoru
Re:

regarding

ohledně
B.C. before Christ před naším letopočtem
R.I.P. Rest in peace Odpočívej v pokoji
ESL English as a second language Angličtina jako druhý jazyk (AmEn)
EFL English as a foreign language Angličtina jako cizí jazyk (BrEn)
vs. versus versus, proti
c. circa z latiny: asi, přibližně, kolem

2) Business, práce

ASAP     

as soon as possible
tak rychle, jak je to možné

PR

public relations vztahy s veřejností

HR

human resources lidské zdroje
dept. department oddělení
HoD head of department vedoucí oddělení
est. established založeno
N/A non-applicable nelze aplikovat
CEO Chief Executive Officer
ředitel, šéf
ED Executive Director výkonný ředitel
HQ Headquarters hlavní sídlo, vedení firmy
No. number číslo
R&D Research and Development výzkum a vývoj
MBA Master of business administration

vysokoškolský titul, manažerský studijní program

ATTN. attention pozornost, k rukám
RSVP reply please z francouzštiny: odpovězte prosím/ potvrďte účast
VAT value added tax daň z přidané hodnoty
DL download stáhnout

3) Chat, sms zprávy, internet:

thx

thanks děkuji
pls. please prosím

LOL

laughing out loud
směji se nahlas (směšné), často ironicky
ROFL rolling on the floor laughing válím se smíchy po podlaze
OMG oh my god pane bože, proboha
GL good luck hodně štěstí
BF boyfriend přítel
GF girlfriend přítelkyně
BFF best friends forever nejlepší přátelé navždy
GR8 great skvělé
B4 before před
W8 wait počkej
F2F face to face tváří v tvář
L8R later později
2L8 too late příliš pozdě
CU see you uvidíme se, nashle, ahoj
OIC Oh, I see Ach, chápu
BRB be right back budu hned zpátky
tmrw. tomorrow zítra
MYOB mind your own business hleď si svého
XOXO kisses and hugs polibky a objetí

 

Stáhněte si Anglické zkratky v PDF formátu zde.

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací